Zásady ochrany osobních údajů

I.

 1. Společnost TERMONT PLUS, spol. s r.o., IČ: 49455486, se sídlem Řečice 170, 592 33 Radešínská Svratka,
  Česká republika (dále jen „společnost“), kontaktní email: termont@termontplus.cz,
  je provozovatelem webového rozhraní www.termontplus.cz.
 2. Uživatel je kdokoliv, kdo využívá služby společnosti nebo jakkoliv přistupuje k webovému
  rozhraní a jeho obsahu jakožto fyzická osoba nebo fyzická osoba jednající za právnickou osobu.
 3. Tímto společnost informuje, jak pracuje s osobními údaji uživatelů a dalších osob, jako jsou
  zaměstnanci či smluvní partneři společnosti. Součástí dokumentu je i důležité poučení o právech.

 

II.

 1. Společnost jako správce pracuje s osobními údaji za účelem:

  a) k plnění smluvních závazků vůči zaměstnancům a smluvním partnerům,
  b) poskytování služeb společnosti, aby mohla plnit své smluvní závazky, které vůči uživatelům
  má,
  c) zasílání aktualizací a novinek uživatelům, kteří se k odběru těchto informací (newsletterů)
  společnosti přihlásili,
  d) kontaktování uživatelů, kteří na webovém rozhraní společnosti využili kontaktní formulář,
  s žádostí o konzultaci, radu, pomoc či z jiných důvodů, nebo zahájili komunikaci se
  společností prostřednictvím kontaktního emailu či jiným způsobem.

 2. Společnost jako zpracovatel pracuje s osobními údaji za účelem splnění pokynů uživatelů
  (správců údajů), a to zcela v souladu se smluvním ujednáním s uživatelem a v rozsahu nezbytně
  nutném pro poskytnutí služeb společnosti a splnění smluvního závazku.

 

III.

 1. Společnost pracuje s osobními údaji po dobu:

  a) platnosti a účinnosti smluvního závazku, na jehož základě k práci s osobními údaji dochází,
  včetně poskytování služeb společnosti uživatelům,
  b) zasílání aktualizací a novinek uživateli, respektive do okamžiku odmítnutí odběru těchto
  informací (newsletterů) ze strany přihlášeného uživatele,
  c) komunikace mezi společností a uživatelem, který zahájili komunikaci se společností
  prostřednictvím kteréhokoli dostupného způsobu.

 

IV.

 1. Společnost může osobní údaje předat svým smluvním partnerům, kteří poskytují společnosti
  podpůrné služby (IT, účetnictví, bankovní služby apod.), případně veřejnoprávním institucím, a
  to z důvodů předpokládaných obecně závaznými právními předpisy; osobní údaje jsou
  v takovýchto případech předávány vždy v souladu s výše uvedenými účely. Pokud by měly být
  údaje předány mimo Evropskou unii, bude zajištěna jejich ochrana odpovídající obecně
  závazným právním předpisům České republiky a Evropské unie.

 

V.
 

 1. Právní předpisy na ochranu osobních údajů zaručují zaměstnancům, smluvním partnerům a
  uživatelům společnosti různá práva v oblasti ochrany osobních údajů. V souladu s obecně
  závaznými právními předpisy, zejména nařízení GDPR, lze od společnosti požadovat:

  a) přístup k osobním údajům takovéhoto žadatele, respektive informace o tom, s jakými
  konkrétními údaji a jak společnost pracuje,
  b) omezení zpracování údajů; údaje nejsou v takovém případě vymazány, nicméně s nimi není
  nadále pracováno v rozsahu omezení,
  c) výmaz, jsou-li k tomu splněny podmínky podle obecně závazných právních předpisů.

 2. U společnosti lze také vznést námitku proti zpracování údajů nebo využít práva na přenositelnost
  údajů.
 3. Pro uplatnění práv podle předchozích odstavců lze využít kontaktu prostřednictvím výše
  uvedených kontaktních údajů, nejsnadněji prostřednictvím kontaktního emailu
  termont@termontplus.cz.
 4. Uplatnění práv podle předchozích odstavců bude společností vyhověno vždy s přihlédnutím ke
  konkrétním okolnostem a podmínkám případu, tj. pokud nejsou prokázány závažné a
  kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování údajů, které uplatňovanému požadavku brání.
 5. V případě nesouhlasu s odběrem informací (newsletterů) lze k odmítnutí této služby využít také
  odkazu, který je v každém takovémto newsletteru.
 6. Orgánem pověřeným kontrolou dodržování obecně závazných právních předpisů v oblasti
  ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na nějž se lze
  obrátit v případě podezření, že při zpracování údajů ze strany společnosti dochází k porušování
  obecně závazných právních předpisů.

Poptat službu

Kontakt

TERMONT PLUS, Spol. s r.o.

Řečice 170
592 33 Radešínská Svratka

IČO : 49455486
DIČ : CZ49455486

Zobrazit na mapě